Skip to main content

Colofon

Colofon


 • Grafisch ontwerp logo: Gabor/Lodidesign
 • Portretten van Adinda Blom en haar praktijk: Erik Gietema/SEG Reclame
 • Overige fotografie: stockfoto's

  Auteursrecht: Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring
Disclaimer
Voorwaarden

 • Hits: 305

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

  • 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • - de eigenaar: Adinda Blom, Abacus Acupunctuur;
  • - gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • - u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • - de content: alle in de website aanwezige inhoud;

  • 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  • 3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden
  • 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • 6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Colofon

 • Hits: 570

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Abacus Acupunctuur Groningen

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen cliënt en de therapeut. Afspraken voor een consult die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet tijdig afzeggen behoudt de therapeut zich het recht om de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen.

Klachten

Bij klachten kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van mijn vakvereniging, Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde “Zhong”. www.zhong.nl

Privacy

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Ik ga zorgvuldig om met deze gegevens en houd me hierbij aan de wettelijk geldende regels. De bewaartermijn is 20 jaar

Huisregels

Cliënten en therapeut dienen zich volgens de algemeen geldende fatsoensnormen te gedragen.

Bij aanstootgevend gedrag behoudt de therapeut zich het recht om personen te verwijderen uit het pand.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in het pand.

Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

De werkwijze en het behandelplan van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Ais er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.

Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

 • Hits: 673

Privacy policy

Privacy policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • Consult: Chinese kruidengeneeskunde 24101/ Consult Shiatsu 24102/ Consult Acupunctuur 24104/ Consult Tuina 24105.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Abacus Acupunctuur
Adinda Blom
Beijumerweg 20, (intern nr. 4)
9737 AD GRONINGEN
Telefoon:
+31 (0) 6 - 478 124 09

 • Hits: 717

Ervaringen acupunctuur & kruidengeneeskunde

Acupunctuur & Chinese geneeswijze

Traditionele Chinese Geneeswijze

Op zoek naar een acupunturist of specialist in Traditionele Chinese Kruidengeneeskunde? Nog niet helemaal zeker of acupunctuur werkt voor uw klachten?Lees hier alles over verschillende ervaringen met Acupunctuur en Chinese Kruidengeneeskunde. Wellicht helpt het wanneer u leest hoeveel mensen er al goede ervaringen hebben met Abacus Acupunctuur en Traditionele Chinese Kruidengeneeskunden.

Traditionele Chinese Geneeswijze

Op zoek naar een acupunturist of specialist in Traditionele Chinese Kruidengeneeskunde? Nog niet helemaal zeker of acupunctuur werkt voor uw klachten?Lees hier alles over verschillende ervaringen met Acupunctuur en Chinese Kruidengeneeskunde. Wellicht helpt het wanneer u leest hoeveel mensen er al goede ervaringen hebben met Abacus Acupunctuur en Traditionele Chinese Kruidengeneeskunden.

 

Ervaringen met acupunctuur

 • Stoppen met roken & acupunctuur

  Ik heb 5 acupunctuur behandelingen gevolgt bij Adinda van Abacus voor het stoppen met roken. Ik rookte 2 pakjes sigaretten per dag, maar dankzij vrij simpele acupunctuur technieken ben ik er binnen 3 weken vanaf gekomen. Adinda bedankt.

  Henk, 58, Zuidwolde

 • Migraine & acupunctuur

  Henk, 58, Zuidwolde

  "Mijn migraine was vaak zo erg dat ik niet naar mijn werk kon. Al na 5 keer behandelen werd het minder. Nu heb ik alleen nog soms gewone hoofdpijn."

  Astrid, 56 jr

 • Stoppen met roken & acupunctuur

  "Na talloze stoppogingen ben ik bij Adinda terecht gekomen via een vriendin. Ik heb 2 keer acupunctuur gehad en ben nog steeds gestopt met roken. Dat is nu 2 jaar geleden."

  Denise, 28 jaar

 • Rugpijn & acupunctuur

  "Ik had al jaren last van mijn rug. Sinds ik bij Adinda Blom kom is dat helemaal weg. Volgens haar had het bij mij te maken met stress. Bijzonder dat ik me ook veel rustiger voel."

  Mevr. B.D. (59)

 • Overgangsklachten & acupunctuur

  "Mijn vrouw ging wegens overgangsklachten naar Adinda. Dat hielp zo goed dat ik het ook wilde proberen voor mijn schouder. Daar had ik al jaren last van. Onvoorstelbaar hoe snel het werkte! al na drie keer was de pijn veel minder, nu bijna geen last meer van."

  Dhr G.v.d.W. 59 jaar

 • Huidverbetering & acupunctuur

  "Ik had in een blad gelezen over cosmetische acupunctuur. Ik heb eerst 10 behandelingen ondergaan en kom nu nog 1 keer per 2 maanden. Mijn huid is veel beter en ik zie er veel frisser uit. Op foto's zie ik het heel goed, mijn hamsterwangetjes zijn weg!"

  Mevr. M.N. (63jr)

 • Stoppen met roken & acupunctuur

  "Na talloze stoppogingen ben ik bij Adinda terecht gekomen via een vriendin. Ik heb 2 keer acupunctuur gehad en ben nog steeds gestopt met roken. Dat is nu 2 jaar geleden."

  Denise, 28 jaar

Ervaringen met kruidengeneeskunde

 • Hooikoorts, huisstofallergie & kruidengeneeskunde

  "Ik had veel eerder naar Adinda moeten gaan met mijn hooikoorts en huisstofallergie, het gaat nu zoveel beter. Ik slik de Chinese kruiden trouw, ik merk het onmiddellijk wanneer ik ze vergeet."

  S. de B.

 • Gewrichtsklachten, fybromyalgie & acupunctuur & kruiden

  "Na de overgang kreeg ik gewrichtsklachten, allerlei onderzoeken gehad en uiteindelijk de diagnose fibromyalgie gekregen. Daar kon niks aan worden gedaan werd me gezegd. Door een combinatie van acupunctuur en Chinese kruiden heb ik bijna geen last meer!"

  T vd M (59)

 • Hoofdpijn & acupunctuur &kruidengeneeskunde

  "Bij stress had ik altijd direct hoofdpijn, ook vaak na het sporten. Sinds ik bij mevr. Blom kom is dat stukken opgeknapt."

  Peter 28 jaar

 • Enkelbreuk, pijnklachten & kruidengeneeskunde

  "Na een enkelbreuk jaren geleden bleef ik pijn houden, Al na een paar behandelingen werd dat beter, nu alleen nog soms bij grote belasting."

  Dhr V vd P.

 • Eczeem & acupunctuur & kruiden

  "Ik kreeg ineens eczeem aan mijn handen, regulier werkte niks echt op lange termijn. Toen kwam ik via een vriendin bij Adinda, zij behandelt me met acupunctuur en kruiden. Het is nu bijna weg en ik voel me sowieso veel beter."

  Sarah B. (43)

 • Slaapklachten, angsten & acupunctuur

  "Ik had al jaren slaap en angstklachten, dat gaat zoveel beter sinds ik acupunctuur krijg!"

  D.T.

Lees meer …Ervaringen acupunctuur & kruidengeneeskunde

 • Hits: 1177